pie sevis skaitu Tēvreizi

Mateja evaņģēlijs 6:9-13 Tāpēc jums būs tā lūgt: mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds. Lasīt internetā Lūkas evaņģēlijs 11:2-4 Tad Viņš tiem sacīja: “Kad lūdzat Dievu, tad sakait: Tēvs! Svētīts lai top Tavs Vārds, lai nāk Tava valstība. Mūsu dienišķo maizi dodi mums katru dienu un piedodi mums mūsu grēkus, jo arī mēs […]

Runājot ar mani

Jāņa evaņģēlijs 10:27 Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. Lasīt internetā

lai pieaugtu Jēzus līdzībā

Jāņa evaņģēlijs 15. nodaļa Lasīt internetā Pāvila vēstule efeziešiem 3:14-19 Tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, lai Viņš Savā godības bagātībā jums dotu Savu Garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku un lai Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos […]

Tas bija tik pārdabiski, ka Jēzus Vārdā

Lūkas evaņģēlijs 10:17 Un tie septiņdesmit pārnāca un ar lielu prieku stāstīja: “Kungs, pat ļaunie gari mums padodas Tavā Vārdā!” Lasīt internetā Jāņa evaņģēlijs 14:13-14 Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu. Lasīt internetā

Viņa domas ir pārākas par mūsu domām

Jesajas grāmata 55:8-9 (Vecā Derība) “Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav Mani ceļi,” saka Tas Kungs. “Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir Mani ceļi pār jūsu ceļiem un Manas domas pār jūsu domām. Lasīt internetā

Savā Vārdā

Mateja evaņģēlijs 4:4 Bet Viņš atbildēja un sacīja: “Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Lasīt internetā Lūkas evaņģēlijs 8:11 Bet šī ir tā līdzība: sēkla ir Dieva vārds. Lasīt internetā

skrienot šo ticības skrējienu

Pāvila 2. vēstule Timotejam 4:7-8 Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Atliek man tikai saņemt taisnības vainagu, ko mans Kungs, taisnais tiesnesis, dos man viņā dienā, un ne tikvien man, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši Viņa parādīšanos. Lasīt internetā Vēstule ebrejiem 12:1-2 āpēc tad arī, kur ap mums visapkārt […]

ko Es (Jēzus) jums esmu pavēlējis

Mateja evaņģēlijs 28:19-20 Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” Lasīt internetā

bet citi nē

Jāņa evaņģēlijs 15:20 Atcerieties Manus vārdus, ko Es jums sacīju: kalps nav lielāks par savu kungu. Ja viņi Mani vajājuši, viņi vajās arī jūs. Ja viņi Manus vārdus ir turējuši, viņi turēs arī jūsējos. Lasīt internetā